Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

НОВИНИ
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН
Заповед на Директор РЗИ - РД 01-204/13.11.2020

Заповед на Директор РЗИ - РД 01-202/12.11.2020

19 ноември - Международен ден без тютюнопушене

Информация за ИСКМЕ

Провеждане на Национално проучване на факторите на риска за здравето сред населението в РБългария

Механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на училищното и предучилищното образование

Указания до ОПЛ по повод възникнал взрив от морбили в страната

Инструкция за събиране на клинични материали за диагностика на морбили и рубеола

Актуална информация за качеството на питейната вода в Ловешка област за периода  01.10.2020г.  - 31.10.2020г.

Информация относно изменения и промени в Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, изм. и доп. ДВ бр. 87/31.10.2017 г., в сила от 31.10.2017 г.

До  Ръководителите на лечебни заведения и  ЦСМП Област Ловеч- Относно: Писмо на Министъра на здравеопазването  с приложени Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици