МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ


ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
  068/60 15 18 ;
e-mail адрес
rzi@rzi-lovech.bg
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РЗИ-ЛОВЕЧ - актуален към 08.04.2019 г.
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
Анелия Кърчева
Боряна Неделчева-Старши специалист
Божуриета Спасова
Вера Христова-Главен експерт
Веселка Вановска -Инспектор
Галя Спасова
Даниела Петрова-Нешева-Главен експерт
Диана Иванова-Здравен инспектор
Димитрина Присадашка-Директор дирекция АПФСО
Даринка Дочева-Христова-Главен инспектор
Елка Минчева-Алексиева-Старши експерт
Емилия Димитрова-Инспектор
Галя Тодорова-Старщи експерт
Геновева Митева-Инспектор
Георги Игнатов-Главен експерт
Йордан Димитров -Главен инспектор
Ирина Иванова-Милева-Старши специалист
Искра Стойкова-Инспектор ОЗ
Иванка Иванова-Старши инспектор ОЗ
Ивелина Илиева-Старши експерт
Йонка Николова-Инспектор
Красимир Дончев-Главен експерт
Красимира Кондова-Младши експерт
Магдалена Маринова
Мариела Йонкова-Лалева-Главен инспектор
Маруся Върбанчева-Главен секретар
Милена Илиева-Старши инспектор ОЗ
Миленка Катева-Младши експерт
Надка Ангелова-Главен специалист Анализатор
Наталия Николова-Старши експерт
Нели Симеонова -Главен инспектор
Нели Спахийска-Директор дирекция ОЗ
Нели Томчева-Началник отдел ЛИ
Николай Саев - Системен администратор
Полинка Мачуганова-Главен инспектор НВ
Радослава Христова-Главен експерт
Росица Христова-Главен експерт
Росица Милчева-Директор дирекция МД
Росица Нетова-Главен експерт ССИР
Росица Тодорова-Главен инспектор ОЗ
Сийка Иванова-Директор дирекция НЗБ
Снежана Кръстева-Главен инспектор
София Цветкова-Младши експерт
Станимира Бешкова-Главен експерт
Татяна Съботинова-Инспектор
Теменуга Ангелова-Инспектор
Цветанка Тотева-Главен счетоводител
Христо Колев-Инспектор ОЗ


Процедура за организацията и реда по администриране на предложения и сигнали, свързани с усъвършенстване на организацията и дейността или отнасящи се до решаване на други въпроси в рамките на компетентността и сигнали за злоупотреба с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в РЗИ - Ловеч, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Антикорупционен план РЗИ-Ловеч за 2019 г.