Извънболнична помощ

Общи ЛКК

Специализирани ЛКК

Информация за ИСКМЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ НА ЛИЦАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ЗА ПЕНСИЯ

На основание чл.13 във връзка с чл.66, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл.56, ал.2 от Правилника за устроството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, уведомяваме заинтересованите лица, както следва:
През месец м. февруари 2021г., подлежат на преосвидетелстване лицата, получаващи пенсии за инвалидност, на които експертното решение изтича до 01.02.2021г.
Списъците може да намерите на информационното табло в РКМЕ. За подаване на документи, е необходимо направление от личен лекар.Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) при РЗИ-Ловеч се намира в сградата на МБАЛ-Ловеч - ул. "Съйко Съев" №27

Работно време с граждани:
Всеки работен ден от 07,30 - 16,00 часа
Телефон 068/ 667 325 ;  068/601 410

В РКМЕ се подават документи за:
- Първично освидетелстване за определяне процента на трайно намалена работоспособност;
- Преосвидетелстване по повод влошено състояние;
- Освидителстване по повод ползване на социални придобивки;
- Освидетелстване и преосвидетелстване на деца до 16 годишна възраст за определяне на процент на степента на намалена възможност за социална адаптация;
- Освидетелстване по повод продължаване на временна неработоспособност;
- Подаване на жалба срещу експертно решение на ТЕЛК в законоустановения 14-дневен срок.

Необходими документи за освидетелстване от ТЕЛК:

1. Медицинско направление за ТЕЛК, изготвено от общопрактикуващия лекар (ОПЛ)
Медицинско направление се изготвя в следните случаи:
1.1 лица в пенсионна възраст (неработещи по трудов договор);
1.2 деца под 16 годишна възраст;
Когато лицето е за освидетелстване в домашни условия, това обстоятелство се вписва в медицинското направление или се доказва с медицинско удостоверение от ОПЛ (бланка №119 на МЗ)
2.Медицински протокол от ЛКК, изготвен за лицата в трудоспособна възраст, ползвали временна нетрудоспособност и включващ горепосочените изисквания;
3. Етапна епикриза от ОПЛ- оригинал;
4.Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания и усложнения;
5.Ксерокопие на епикризи от болнични лечебни заведения;
6.Ro-графии, КАТ на съответните органи, ЯМР (изискват се за определении заболявания);
7. Молба-декларация (по образец - попълва се в РКМЕ);
8. Ксерокопие от Акт за раждане при освидетелстване на деца до 16 годишна възраст.

Необходими документи за преосвидетелстване от ТЕЛК поради влошено състояние:
1. Медицинско направление за ТЕЛК, изготвено от ОПЛ и включващо новопоявили се заболявания и предишни заболявания, претърпели влошаванена определен етап и довели до нови функционални нарушения;
2. Медицински протокол за влошено състояние-изготвя се от ЛКК за лицата в трудоспособна възраст, ползвали временна нетрудоспособност;
3. Етапна епикриза от ОПЛ, отразяваща настъпилите промени в състоянието на болния;
4. Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи появило се заболяване или влошаване на предишното;
5. Ксерокопие на нови епикризи, след последното явяване на лицето на ТЕЛК, доказващи влошаване на състоянието на болния;
6. Молба-декларация (по образец - попълва се в РКМЕ);

Документи за ТЕЛК се подават от лицето или от упълномощено от него лице с представяне на документ за самоличност - лична карта.
 Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg


     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ