Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително деца, търсещи и/или получили международна или временна закрила

Седмица на лекарствената безопасност 2021. Ваксини

Седмицата на лекарствената безопасност започва днес.
През тази седмица ние поощряваме хората да използват системата за съобщаване на нежелани реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата: тел.: +359 2 8903417; e-mail: bda@bda.bg, онлайн: www.bda.bg за да съобщават подозирани нежелани реакции след ваксинация.
Нека работим заедно, за да направим ваксините по-добри за всички.
Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Клип 1 В парка

Знаете ли, че винаги трябва да съобщавате подозираните нежелани реакции, които получите, или някой, за когото се грижите, получи след ваксинация срещу COVID-19.
Вашето съобщение има принос към информацията за безопасност на ваксините.
Имате ли съмнение, че Ваш пациент може би е получил нежелана реакция след ваксинация?

Вие ни помагате да научим повече за ползите и рисковете от ваксините - така всички ние можем да вземаме по-добре информирано решение

Клип 2 При лекаря

Ваксините са най-добрият начин за предпазване на хората от инфекциозни заболявания.
Повечето нежелани реакции отзвучават в рамките на няколко дни и не са сериозни.
Ако получите нежелана реакция, говорете с Вашия лекар и не забравяйте да я съобщите на Изпълнителна агенция по лекарствата: 
тел.: +359 2 8903417;
e-mail: bda@bda.bg, онлайн: www.bda.bg
Ако наскоро сте ваксинирани и подозирате, че  сте получили нежелана реакция, не отлагайте да я съобщите  на
Изпълнителна агенция по лекарствата тел.: +359 2 8903417;
e-mail: bda@bda.bg, онлайн:  www.bda.bg
Всяко съобщение е от значение и ни помага да установим нови нежелани реакции, както и да съберем повече информация за известните нежелани реакции.

Всички ваксини се проследяват за безопасност. Това включва оценка на съобщения на нежелани реакции от пациенти и медицински специалисти.

Съобщенията от медицинските специалисти за ваксините срещу COVID-19 ни помагат да проследяваме тяхната безопасност и да откриваме нова информация.

Ако наблюдавате или Ви кажат за подозирана нежелана реакция при пациент, винаги съобщавайте на
Изпълнителна агенция по лекарствата.Като работим заедно, можем да направим ваксините по-добри за всички.

Клип 3 Проследяване на лекарствената безопасност

Ваксините са най-ефективният начин за предпазване от инфекциозни заболявания и спасяват живота на милиони хора по света.
Ние непрекъснато проследяваме тяхната безопасност. Това включва оценка на съобщенията за подозирани нежелани реакции.

Седмицата на лекарствената безопасност е към своя край, но е важно да даваме своя принос ваксините да станат по-безопасни за всички!

Винаги съобщавайте подозирани нежелани лекарствени реакции на
Изпълнителна агенция по лекарствата

Механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на училищното и предучилищното образование
Пояснения относно процеса по издаване и изпълнение на електронна рецепта
Информация относно изменения и промени в Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, изм. и доп. ДВ бр. 87/31.10.2017 г., в сила от 31.10.2017 г.

До  Ръководителите на лечебни заведения и  ЦСМП Област Ловеч- Относно: Писмо на Министъра на здравеопазването  с приложени Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици
Информация за проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. (ОП РЧР)
Алтернативни методи за диагностика при пациенти с онкологични заболявания
Писмо на Министерство на здравеопазването - изх.№ 91-00-132/05.12.2018г.  - назначения в лечебните и здравни заведения на длъжности, регламентирани в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011г.
На вниманието на всички лекари и медицински специалисти, които изготвят съобщение за смърт
Важно за общопрактикуващите лекари и специалистите по АГ относно задължението им за съдействие по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето

Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки (по СЗО 2018)
Малария
Практическо ръководство за здравни работници и здравни медиатори "Да поговорим за предпазване от болести"
Информация за диагностика на остри чревни инфекции с диариен синдром
Информация за  медицински специалисти от извънболничната и болничната помощ относно употребата на антивирусни препарати
На вниманието на всички лечебни заведения за болнична ,извънболнична помощ и ЦСМП от област Ловеч във връзка с отчетността по Националната програма за превенция на самоубийствата 
Нов формуляр на карта за суицидно действие
Неразрешени лекарства за сифилис

Национален имунизационен календар

МОРБИЛИ

Инструкция за събиране на клинични материали за диагностика на морбили и рубеола
За медицинските специалисти от МБАЛ
До всички ОПЛ -инструкции при диагностициране на морбили и рубеола

ТУЛАРЕМИЯ 
Туларемия
Взeмане и изпращане на проби от пациенти за Туларемия
Основни правила в диагностиката и проучването на случаи с Туларемия

ЕБОЛА
Предпазни мерки за медицинския персонал при обслужване на болен/съмнително болен от Ебола вирусна инфекция
Стъпки за обличане на лично предпазно облекло и поставяне на лични предпазни средства (ЛПС)
Стъпки за отстраняване на предпазното облекло и личните предпазни средства (ЛПС)
Как да изпратим безопасно човешки  кръвни  проби от съмнителни случаи  на  Ебола в рамките на една страна с  автомобилен ,железопътен или морски транспортНА ВНИМАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Информация за потребителите

В Министерство на здравеопазването е постъпила информация от упълномощен представител на "КОКОС БЪЛГАРИЯ" ООД за доброволно оттегляне от пазара на продукти - слънцезащитни кремове за лице с марка "Purito", закупени след 01 юни 2020 г. Във връзка с това предоставяме на всички потребители съобщението от фирмата вносител за засегнатите продукти, причината за доброволното оттегляне и начина на компенсация на потребителите. 

Съобщение за доброволно оттегляне от пазара на продукти: слънцезащитни кремове за лице с марка Purito, закупени след 01 юни 2020г.

Национална програма за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г.

Грип-време за ваксина
Съобщение във връзка с информация, разпространявана в социалните мрежи
Препоръки при ухапване от кърлеж
Информация относно легионерската болест за мениджъри на обекти за настаняване на туристи
Фармацевтична фирма "Новартис България' ЕООД

Указания във връзка с регламент (ЕС) №98/2013
Указания на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества
Продавайте химически продукти отговорно
Можете да оцените нещата!
Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества  +359(02)814 70 70

Информация за заболяването Западнонилска треска
Информация за пътуващите до и за гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика
Информация за граждани относно употребата на антивирусни препарати
Информация за заболяванията антракс и бруцелоза 
Информация за заболяването причинено от вируса Зика
Информация за заболяването Лаймска болест
Епидемия от чума в Мадагаскар, мерки и профилактика
Мерки при пътуване със самолет или кораб с цел превенция на заболяване от чума

Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg

     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ