Предмет на договор - Бързи тестове за превенция на ХИВ/СПИ

Предмет на договор "Застраховка имущество на недвижимо и движимо имущество" на РЗИ Ловеч

Предмет на договор "Застраховка злополука и общо заболяване" на служителите на РЗИ Ловеч

Договор ОП РД 06-17/05.10.2022

1,Топлинно изолиране на външни стени и покрива на лабораторен блок на РЗИ-Ловеч - дата на публикуване 12.08.2022
- Документация за участие
- Техническо предложение
- Ценово предложение
- КСС - Образец към ценовото предложение
- Договор

Покана за Бърз антигенен тест за COVID-19

Договор за Бърз антигенен тест за COVID-19

Оферта за Бърз антигенен тест за COVID-19

Регионална здравна инспекция събира оферти за доставка на таблетни компютри - 8 бр

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в Регионална Здравна Инспекция -Ловеч

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Регионална Здравна Инспекция -ЛовечНационална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg


     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ